Behandlingsprosessen:

 

Crystal Water har en patentert 5-stegsprosess som renser og revitaliserer ditt kranvann. Disse fem stegene er basert på naturens prinsipper for hvordan vannet foredles i en fjellbekk.

  1. oksygen

En viktig forskjell mellom friskt, rennende vann og stillestående vann, er hvor mye oksygen det inneholder. I det første steget i Crystal Water blir innkommende vann komprimert og blandet med oksygen i en ejektor som danner et stort antall mikrobobler i renseren. Slik luftes vannet og det får en friskere, lettere konsistens.

  1. Virvel

I alle bekker og elver hvor vannet er i bevegelse renner aldri vannet i rette linjer. Vannet danner alltid sirkulære bevegelser, bakevjer og virvler som er den naturlige flyten. I Crystal Water-sylinderen ledes vannet med høy hastighet inn i en sirkulær bevegelse. Slik skapes en kraftig oppadstigende vortex/virvel inne i renseren.

  1. Magnetfelt

Over alt i naturen finnes det store og små geomagnetiske felter hvor vannet renner. Forskning viser at magnetfelt reduserer overflatespenningen til vannet og får vannmolekylene til å binde seg til hverandre på nye måter. Målinger av vannets entropi (graden av uorden) indikerer at vannmolekylene organiserer seg på en mer ordnet måte når vannet utsettes for et magnetfelt - vannet struktureres. Crystal Water har utviklet en patentert konstruksjon som gir vannet optimal eksponering fra et magnetfelt på sin vei opp gjennom sylinderen.

  1. Kvartskrystall

I naturen passerer vannet gjennom et stort antall mineraler både i jordsmonn og i bekker. En av de mest vanlige mineraler og stenartene på jordas overflate er kvarts. Inne i Crystal Water renseren ligger naturlig kvartskrystall som vannet passerer igjennom.

  1. Aktivt karbonfilter

Vann i naturen passerer gjennom mange ulike lag med sand og sedimenter under bakken. Slik blir vannet naturlig filtrert og renset før det blir til grunnvann - en god kilde til rent og mineralrikt drikkevann. Filteret i Crystal Water er basert på aktivt karbon som fjerner uønskede elementer som klor og forurensing/urenheter. Å filtrere vannet gjennom et aktivt karbonfilter er siste steg på veien i hydreringsteknologien til Crystal Water.

Resultatet

Resultatet av 5-stegsprosessen i Crystal Water er sunt, rent og friskt drikkevann - som fra en norsk fjellbekk.    

Patentert teknologi